Anonymné testy otcovstva

Testovanie otcovstva analýzou DNA sa stalo rutinným postupom pri preukazovaní vzťahu biologický otec – dieťa. V prípade akýchkoľvek pochybností o biologickom otcovstve, či už na strane potenciálneho otca, matky, či dieťaťa, je možné tento vzťah potvrdiť, resp. vyvrátiť prakticky so 100 % istotou.

Sangerovo sekvenovanie DNA

Sangerovo sekvenovanie je metóda na určenie poradia nukleotidov v polynukleotidovom reťazci DNA, ktorú možno použiť v prípade potreby stanovenia sekvencie DNA až do minimálnej dĺžky 700 bázových párov.

Bioinformatické analýzy

Z množstva skúseností v oblasti biológie, štatistiky a bioinformatiky sa dnes orientujeme najmä na využitie sekvenačných údajov v klinickej diagnostike, analýzu variantov, vírusov a transkriptomické analýzy. V našich službách ale nechýbajú ani analýzy a nástroje dizajnované na mieru.