• PreveLynch
  Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.
  https://prevelynch.sk/
 • GenoScan Lbquant
  Zavedenie inovatívneho testu pre screening a monitoring onkologických pacientov
 • ALPACA
  ALgorithms for PAngenome Computational Analysis
 • PANGAIA
  Algoritmy a dátová integrácia pre grafickú reprezentáciu pan-genómu
 • GenoMicrosat
  Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
 • Sepmin
  Rýchla identifikácia patogénov u pacientov v sepse využitím treťogeneračného nanopórového sekvenovania v reálnom čase.
 • PanClinCov
  Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb na základe identifikovaného virálneho genómu a ľudského exómu.