Identifikačné DNA testy

Identifikačné DNA testy sú založené na rovnakej technológii analýzy DNA ako anonymný test otcovstva. Rovnaká technológia umožňuje získanie celosvetovo využiteľných a porovnateľných výsledkov s databázami DNA profilov, pričom túto je možné využiť na identifikáciu pôvodu biologického materiálu pri rôznych životných situáciách. Medzi tieto patrí napríklad identifikácia pôvodu telesných pozostatkov v prípade nehôd, únosov, vrážd, katastrof a pod. alebo v prípade preukazovania podozrenia na neveru. Identifikačné DNA testy sú v našom laboratóriu akreditované podľa normy ISO/IEC 17025: 2017.

  • Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu
    Test je určený pre ľudí, ktorí majú záujem o poznanie a archiváciu svojho unikátneho genetického profilu, založeného na analýze súboru celosvetovo využívaných genetických markerov typu STR. Výsledky je možné využiť nielen na osobnú informovanosť, ale napr. tiež na prípadnú identifikáciu biologických vzoriek v prípade únosu, nálezu telesných pozostatkov či identifikáciu príbuzenských vzťahov.
  • Test identity dvoch vzoriek
    Test je vhodný v prípade, že je potrebné preukázať prítomnosť DNA pochádzajúcej od rovnakých alebo naopak rôznych pôvodcov biologických stôp. Je možné ho využiť napr. pri analýzach detektívneho charakteru, zisťovaní nevery.
  • Test jednovaječnosti dvojčiat
    Test je možné využiť na preukázanie genetickej identity dvojčiat.

Diagnostické testy

Pre DNA diagnostiku používame technológiu sekvenovania novej generácie (next generation sequencing), ktorá umožňuje za krátky čas a v jedinej analýze identifikovať patogénne zmeny. Pre každý test potrebujeme čerstvú vzorku krvi v skúmavke s EDTA (odporúčame skúmavky vákuového odberového systému Vacutainer od BD). Odber krvi sa realizuje u zmluvného partnera.

ExomeSeq test

Aktuálne nedostupné. V novom režime spúšťame od Q4/2024.

Univerzálny multigénový DNA test na dedičné ochorenia, zahŕňajúci analýzu kódujúcich oblastí všetkých známych proteín kódujúcich génov (19 000+) naraz, vrátane bioinformatickej analýzy a expertnej interpretácie na základe anamnestických údajov. Test využíva technológiu sekvenovania novej generácie na platforme spoločnosti Illumina. Výsledky sú k dispozícii spravidla do jedného mesiaca, aj keď vzhľadom na technologickú a expertíznu náročnosť sa môže analýza predĺžiť až na dva mesiace.

Cena: 2500 €

Stanovenie výsledkov: 1 mesiac

Celogenómový sken na CNV – GenoScan NGS

Test založený na analýze celého genómu je zameraný na identifikáciu chromozómových a veľkých subchromozómových porúch (1 Mb min.). Tento test funguje technologicky na báze sekvenovania novej generácie, nie microarray, čo so sebou prináša viacero výhod (jednoduchšia procedúra, väčšia robustnosť, rýchlosť, vyššia citlivosť). Analýza a interpretácia trvá 2 týždne.

Cena: 475 €*

Stanovenie výsledkov: 2 týždne

*Jednorazová cena za expresný príplatok (do 5 pracovných dní) vyšetrenia je 300 €.