Dr. Radvánszky je vedecký pracovník (IIa – samostatný vedecký pracovník) študujúci oblasť molekulárnej genetiky, konkrétne ľudskej molekulárnej genetiky a genomiky. Vyštudoval molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal akademické tituly všetkých stupňov (Bc., MSc., RNDr., PhD.). Získal kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave s následným získaním špecializácie v odbre Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike. V rámci pedagogickej činnosti na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prednáša farmakogenetiku a farmakogenomiku (v rámci semestrálneho kurzu Molekulárna genetika človeka), vývinovú genetiku genetiku (v rámci semestrálneho kurzu evolučnej biológie 2) a je/bol konzultantom viacerých bakalárskych, magisterských a doktorandských záverečných prác. Výsledky jeho vedeckej práce viedli zatial k spoluautorstvu jednej vedeckej monografie, autorstvu/spoluautorstvu desiatok vedeckých publikácií registrovaných databázou Current Contents Connect, ako aj niekoľkých ďalších publikácií. Bol/je hlavným riešiteľom 4 grantov Univerzity Komenského pre mladých vedcov a 2 grantov od národnej grantovej agentúry VEGA, ako aj spoluřešiteľom národných grantov VEGA, APVV, AV MŠ SR, MZ SR alebo medzinárodného grantu v schéme 7.RP v oblasti zdravia. Je členom Európskej spoločnosti pre humánnu genetiku, predsedom dozornej rady Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky a pracovnej skupiny Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky pre spracovanie dokumentov súvisiacich s implementáciou genomických analýz do klinickej praxe na Slovensku. Získal ocenenie Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky za najlepšiu publikáciu v príslušnom roku (2x; v rokoch 2013 a 2014), cenu Literárneho fondu vedeckej literatúry v roku 2014, a to v kategórii biologických a lekárskych vied, a tretie miesto v každoročnej súťaži mladých vedcov SAV v roku 2012. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu NewsLab.