Prerekvizity a požadované vedomosti: Očakáva sa znalosť matematiky na úrovni maturity z matematiky a práce s excelom na mierne pokročilej úrovni. Znalosť programovacieho jazyku výhododou, nie je nevyhnutná.

Informačný list kurzu: Práca s priemerom a mediánom, ich výhody, nevýhody a vhodné používanie. Čo je to rozptyl, štandardná odchýlka, kovariancia a korelácia, kedy a kde sa používajú, akú majú interpretáciu a ich súvis s normálnym rozdelením. Praktické využitie spomenutých ukazovateľov v bežných úlohách. Základná grafická interpretácia jednorozmerných dát pomocou histogramov a stĺpikových grafov, koláčových grafov a boxplotov. Grafické porovnanie súborov dát.

Nadobudnuté vedomosti: Schopnosť samostatného základného štatistického a grafického vyhodnotenia jednorozmerných dát

Trvanie kurzu: 1-2 dni