Prerekvizity a požadované vedomosti: Očakáva sa znalosť matematiky na úrovni maturity z matematiky a práce s excelom na pokročilej úrovni. Odporúča sa absolvovanie kurzu Základné štatistické vyhodnocovanie dát. Znalosť programovacieho jazyku výhododou, nie je nevyhnutná.

Informačný list kurzu: Náhodná premenná, diskrétne a spojité rozdelenia pravdepodobnosti, ich význam a využitie v bežnej praxi. Stanovenie vhodných hypotéz, štatistické vyhodnotenie jednorozmerných dát, porovnanie dvoch rôznych skupín dát, správna voľba štatistických testov, interpretácia výsledkov a ich súvis s hypotézami.

Určovanie trendu a lineárnej závislosti dát pomocou jednoduchej lineárnej regresie a ich grafická interpretácia. Praktické využitie ukazovateľov lineárnej regresie v bežných úlohách.

Nadobudnuté vedomosti: Schopnosť samostatného štatistického vyhodnotenia dát. Správna voľba vhodného štatistického testu, určovanie lineárnej závislosti dát a ich grafická interpretácia.

Trvanie kurzu: 4-5 dní