Vedecký pracovník, ktorý študoval informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej úspešne ukončil v roku 2015 aj doktorát. Už počas štúdia pracoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako bioinformatik. Neskôr sa zamestnal v Genetone a v inštitúcii Centrum vedecko-technických informácií SR. Jeho hlavnou náplňou práce v týchto subjektoch je počítačová analýza sekvenačných dát, návrh a implementácia štatistických modelov, príprava patentových prihlášok, ako aj správa serverov a technická podpora členov laboratória. Hlavnou, nie však výlučnou, oblasťou jeho výskumu je oblasť neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. V súčasnosti sa tiež venuje astroinformatike na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje na programe na určovanie dráh letu meteorov v zemskej atmosfére, ako aj v slnečnej sústave a určovanie miest ich potenciálnych dopadov na zem. Podľa databázy SCOPUS je autorom alebo spoluautorom 6 indexovaných alebo karentovaných odborných publikácií so 7 citáciami. Jeho Hirschov index je 2.